ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು Read All ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

NewNo news to show(updated on : 2023-01-07 17:39:05)

ಮಾದರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಇಲಾಖೆ ಜಾಲತಾಣ ಸೃಜನಾ ವಿಧಾನ

01

ಜಾಲತಾಣ ರಚನೆಗೆ ಮನವಿ

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಲತಾಣ ರಚನೆಗೆ ಮನವಿ

02

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಂಟೇಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಕಂಟೇಂಟ್‌ ಮಾಡರೇಟರ್, ಕಂಟೇಂಟ್‌ ಅಪ್ರೂವರ್ ಗುರುತಿಸುವುದು

03

ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡಿಕೆ

ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಅಳವಡಿಸಲು (ಅಪ್ಲೋಡ್) ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೀಡುವುದು.

04

ಇನ್‌ಸ್ಟನ್ಸ್‌ ರಚನೆ

ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಡೊಮೇನ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇನ್‌ಸ್ಟನ್ಸ್‌ ರಚಿಸುವುದು

05

ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವುದು

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಕ್ಸೆಸ್( ಇಮೇಲ್‌ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌) ನಿಂದ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವುದು

06

ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎಸ್. ಎಲ್. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS